STIHL FS- 38 0,65, 4,1, UTOCUT
8 990 .
STIHL FS- 45 - 0,75, 4,2, UTOCUT
9 990 .
FS- 40, 2-MIX 0,7, 4,4, UTOCUT
11 990 .
STIHL FS- 55 0,75, 4,9, 2-, AUTOCUT
12 990 .
STIHL FS- 56, 2-MIX
16 990 .
STIHL FS- 70 C-E 2-MIX
19 990 .
STIHL FS 120
20 990 .
STIHL FS-250
22 990 .
STIHL FS- 90 4-MIX
23 990 .
STIHL FS 94 - 2-MIX
23 990 .
STIHL FS-111 4-MIX
24 990 .
STIHL FS 131
26 990 .
STIHL FS-350
29 990 .
STIHL FS-400
35 990 .
STIHL FS 450K
39 990 .
STIHL FS-450
39 990 .
STIHL FS 490
52 990 .
STIHL FS 490 C-EM K 2
53 990 .
STIHL FR-410 C-E 2
54 990 .
STIHL FS 560 -EM 2
63 990 .
STIHL FS 130
28 990 .
7 080 .
1